Nowoczesna księgowość Wadowice dla nowoczesnych firm.
Poszukujesz sprawdzonego biura rachunkowego? Zapraszamy!

o biurze rachunkowym abakus wadowice

O BiurzeBiuro Rachunkowe ABAKUS świadczy kompleksową obsługę podatkową i księgową podmiotów gospodarczych na terenie Wadowic, Suchej Beskidzkiej Kalwarii Zebrzydowskiej, Skawiny, Andrychowa.

Posiadamy:
certyfikowane usługi księgowe

OfertaZakres świadczonych usług księgowych obejmuje:

 • Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów
 • Księgi Rachunkowe
 • Ewidencję przychodów dla celów zryczałtowanego podatku
 • Rozliczenie podatku VAT ( WNT, WDT)
 • Rozliczenie roczne PIT -pełen zakres
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej
 • Obsługę z zakresu BHP

Ponadto:
 • Przygotowujemy niezbędne dokumenty do założenia działalności gospodarczej
 • Sporządzamy sprawozdania do NBP,GUS INTRASTAT
 • Wypełniamy wnioski w celu uzyskania dotacji z Urzędu Pracy i dotacji unijnych.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług księgowości?

pełna reprezentacja przed urzędem skarbowym

Pełna reprezentacja

Reprezentujemy Twoją firmę na każdym etapie jej działalności

obsługa księgowa on-line

Obsługa On-Line

Dokumenty odbieramy za pośrednictwem
e-maila, wykonujemy analizę i wynik odsyłamy tą samą drogą

doradztwo księgowe dla działalności gospodarczych

Doradztwo

Służymy radą w każdym aspekcie działalności 

odbiór dokumentów od Klienta

Odbiór dokumentów od Klienta

Dokumenty możemy odebrać i odwieźć do klienta - do firmy bądź domu

konkurencyjne ceny usług księgowych andrychów

Konkurencyjne ceny

Ustalamy cenę indywidualnie gwarantując przy tym konkurencyjność pod tym względem

cennik usług księgowych wadowice

CennikOdpłatność za świadczone przez nas usługi księgowości jest każdorazowo uzgadniana indywidualnie i zależna jest m.in. od:
 • liczby dokumentów,
 • liczby zatrudnionych pracowników,
 • formy prawnej.

Przykładowe ceny:
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 100 zł
 • Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów 120 zł
 • Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów + VAT 180 zł
 • Księgi Rachunkowe - 400 zł.
 • Rozliczenia roczne - 25 zł
 • Kadry -25 zł/osobę
Jesteś zainteresowany naszą ofertą umów się na spotkanie w biurze, przy filiżance kawy rozmowa o podatkach i cenie za nasze usługi księgowe jest prosta.

Promocje- Na start
Rozpoczynasz działalność - bezpłatna pomoc przy zakładaniu firmy
 • 1.przygotujemy dla Ciebie wszystkie dokumenty potrzebne do założenia firmy - CEIDG, ZUS Urząd Skarbowy
 • 2.doradzimy Ci jaką wybrać formę opodatkowania abyś płacił tylko tyle ile musisz Dodatkowo przez pierwsze 3 m-ce płacisz 70% ceny


- Zmień biuro na lepsze 2 miesiące za połowę ceny
Polecisz nas - zarobisz.
Klient, który polecił Nowego Klienta otrzyma zniżkę w wysokości 100% miesięcznej ceny Nowego Klienta.
promocyjne ceny usług księgowych

Zapytanie ofertoweWyźrał, 14.09.2019
Biuro Rachunkowe ABAKUS Marzena Piskorz
Wyźrał 130 34-103 Witanowice
NIP: 6791846161
tel. 515 312 235
strona internetowa: www.abakus-wadowice.pl
e-mail: biuro@abakus-wadowice.pl
Dane identyfikacyjne zamawiającego
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Biura Rachunkowego ABAKUS Marzena Piskorz w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.
Opis przedmiotu zamówienia
 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Biura Rachunkowego ABAKUS Marzena Piskorz w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.
 • Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia
  • Samochód fabrycznie nowy rok produkcji 2018 lub 2019
  • Liczba cylindrów - 4
  • Pojemność silnika 1300 cm3 – 1600 cm3
  • Moc silnika 95 KM- 140 KM
  • Norma emisji spalin min. EURO 6
  • Skrzynia biegów manualna co najmniej 5-lub 6-stopniowa
  • Liczba miejsc 5
  • Wyposażony w wspomaganie kierownicy
  • Wyposażony w ABS
  • Wyposażony w immobilizer
  • Wyposażony w poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
  • Wyposażony, w co najmniej tylne czujniki parkowania
  • Wyposażony w elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
  • Silnik benzynowy z możliwością montażu instalacji gazowej LPG bez utraty lub uszczerbku gwarancji
  • Wyposażony w fabrycznie montowany radioodtwarzacz
  • Wyposażony w elektrycznie regulowane szyby przednie
  • Wyposażony w klimatyzacje manualną
  • Wyposażony w centralny zamek sterowany pilotem
  • Tapicerka materiałowa
  • Gwarancja podstawowa minimum 2 lata bez limitu kilometrów
Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena 100%
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium
W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.
Termin składania ofert
Termin na złożenie oferty wynosi 10 dni roboczych od dnia otrzymania/publikacji zapytania ofertowego, tj. do dnia 27 września 2019 r. do godz. 17:00
W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonywania wyboru żadnej z ofert i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Oferenci zostaną powiadomieni o wynikach za pośrednictwem poczty elektronicznej, dodatkowo wybrany oferent również telefonicznie.
Ofertę należy złożyć w:
Oferta powinna być złożona w wersji pisemnej poprzez wypełnienie załącznika nr 1 (formularza ofertowego), oraz załącznika nr 2 ( brak podstaw do wykluczenia), Dokumenty należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznejj w formie skanów podpisanych przez osobę uprawnioną na adres e-mail: biuro@abakus-wadowice.pl, lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Biuro Rachunkowe ABAKUS Marzena Piskorz Wyźrał 130, 34-103 Witanowice, data dostarczenia w wyznaczonym terminie tj. do 27 września 2019 r. do godz. 17.00. Oferty przedstawione po terminie nie będą rozpatrywane.
Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania i zawiera co najmniej:
 • dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
 • opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
 • wartość oferty netto/brutto.
Właściciel Biura Rachunkowego ABAKUS
Marzena Piskorz